Sobota, 20 lipca 2024

Lubelska Karta Seniora

„Lubelska Karta Seniora” uprawnia do korzystania z systemu zniżek oferowanych na różnego rodzaju dobra i usługi przez jednostki organizacyjne Miasta Lublin i podmioty niepowiązane organizacyjnie z Urzędem Miasta Lublin, uczestniczące w Programie „Lublin Strefa 60+”.

„Lubelska Karta Seniora”

  1. jest własnością Urzędu Miasta Lublin
  2. wydawana jest bezpłatnie  na wniosek uprawnionego
  3. zawiera numer, imię i nazwisko oraz PESEL osoby uprawnionej
  4. nie jest kartą kredytową, płatniczą, bankomatową, nie zastępuje żadnej formy płatności

Komu przysługuje „Lubelska Karta Seniora”?
Karta może zostać przyznana wyłącznie osobie fizycznej posiadającej pełną zdolność do czynności prawnych, która ukończyła 60 rok życia i mieszka na terenie Miasta Lublin.

Jak można otrzymać Kartę „Lubelska Karta Seniora”?
Każdy Senior chcący uzyskać „Lubelską Kartę Seniora” powinien pobrać i czytelnie wypełnić Wniosek o wydanie karty. Można go uzyskać w punktach Biura Obsługi Mieszkańców, w Wydziale Inicjatyw i Programów Społecznych oraz na stronie Urzędu Miasta Lublin.

Senior zobowiązany jest do osobistego złożenia Wniosku wyłącznie w jednym z Biur Obsługi Mieszkańców przy jednoczesnym okazaniu dowodu tożsamości. Przy składaniu Wniosku, Senior otrzyma w BOM-ie pokwitowanie wraz z numerem telefonu, pod którym uzyska informacje o terminie odbioru Karty. We wniosku, poza danymi osobowymi, Senior zakreśli jeden z 8 BOM-ów, w którym będzie chciał odebrać Kartę. Urząd w terminie do 30 dni, licząc od dnia złożenia poprawnie wypełnionego Wniosku, ma obowiązek wydać kartę. Senior może odebrać kartę we wcześniej wybranym BOM-ie osobiście lub przez osobę upoważnioną, która dostarczy stosowne upoważnienie. Wraz z kartą, każdy Senior otrzyma broszurę zawierającą informację o podmiotach, które przystąpiły do Programu „Lublin Strefa 60+” i oferowanych przez nich zniżkach. Senior będzie uprawniony do korzystania ze zniżek po okazaniu Karty i dowodu tożsamości.

Gdzie można korzystać z „Lubelskiej Karty Seniora”?
Senior na podstawie Karty może korzystać tylko ze zniżek udostępnionych przez Partnerów, którzy zadeklarowali współpracę w ramach Programu „Lublin Strefa 60+”. Miejsca, w których przysługują zniżki oznaczone są znakiem graficznym Programu. Aby skorzystać ze zniżki należy w punkcie zakupu usługi okazać „Lubelską Kartę Seniora” wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość.

Prawo do korzystania z Karty przysługuje niezależnie od dochodu. 

Regulamin i wykaz podmiotów uczestniczących w Programie dostępny jest na stronie:

https://lublin.eu/mieszkancy/seniorzy/program-lublin-strefa-60/lubelska-karta-seniora/

Poprzedni artykuł
«
Tagi:
Zobacz podobne artykuły