Wtorek, 25 czerwca 2024

MIĘDZYPOKOLENIOWA AKADEMIA SPOŁECZNEJ AKTYWNOŚCI

fundacja "Przyjaźń"

 

PROJEKT MASA ma na celu zwiększenie udziału osób starszych i młodzieży w życiu lokalnej społeczności i  zwiększenia ich wpływu na otaczającą rzeczywistość. Oraz poprawę komunikacji międzypokoleniowej  w/w międzypokoleniowej grupie. Wspiera działania edukacji obywatelskiej w Lublinie. Pomaga, w przezwyciężeniu różnic między seniorami i młodzieżą.

 

CELEM GŁÓWNYM PROJEKTU JEST: Zwiększenie udziału w życiu lokalnej społeczności, i zaangażowania społecznego 60 osób z grupy międzypokoleniowej, poprzez planowanie i realizację 4 inicjatyw społecznych do marca 2023r.

CEL SZCZEGÓŁOWY 1– Poprawienie komunikacji pomiędzy osobami w wieku 55 lat + a młodzieżą poprzez realizację działań projektu do marca 2023r.

CEL SZCZEGÓŁOWY 2 – Zwiększenie ilości dostępnych informacji nt, działalności społecznej, poprzez stworzenie kampanii fundraisingowych, reportaży i fotorelacji z realizacji inicjatyw
społecznych, ich promocję online do marca 2023r.

GRUPA DOCELOWA: 40 osób 55+ i 20 osób w wieku -16-29 lat z miasta Lublin.

TERMIN REALIZACJI: od 2022-02-01 do 2023-07-31

Działania w ramach MASY opierają się o współpracę w grupach, wspólne planowanie i realizację inicjatyw społecznych, a także zdobywanie na nie funduszy.

 

W projekcie przewiduje się następujące działania:

1.Rekrutacja Seniorów i Młodzieży

2.Spotkanie organizacyjno-inaugurujące. Coaching motywacyjno/integracyjny w połączeniu z przekazaniem informacji odnośnie przygotowania inicjatyw lokalnych, przedstawienie koncepcji projektu, wstępnych programów zajęć. Podczas spotkania przekazana zostanie informacja dotycząca realizacji Programu Grantodawcy – Aktywni Obywatele –

3.Działanie „międzypokoleniowe gadanie”, celem zadania jest poprawa jakości porozumiewania się między seniorami a młodzieżą, ułatwienie komunikacji, a także dostosowanie jej do specyfiki grup. Podczas spotkań Uczestnicy opracują wspólnie z psychologiem pytania poruszające kwestię komunikacji międzypokoleniowej, jej słabe i dobre strony, zastanowią się jak zminimalizować bariery, nagrają filmiki, które wzajemnie obejrzą. Następnie zorganizowana zostanie Debata międzypokoleniowa.

4.”Szkoła aktywności” -warsztaty wyjazdowe – zajęcia przygotowujące- warsztaty z tematyki potrzebnej do przygotowania oraz zrealizowania przez UP własnych inicjatyw- czyli planowania, pozyskiwania środków, angażowania społecznego (UP jako finał akcji wspólnie zrealizują inicjatywy na rzecz innych osób, instytucji i pozyskają na nie środki).

5. „Szkoły aktywności”-warsztaty stacjonarne, w tym: Warsztaty fotograficzne,Warsztaty dziennikarskie, Prowadzenie 4 promocji online dotyczących pozyskiwania środków na inicjatywy. Samodzielne pisanie artykułów przez UP pod okiem dziennikarza i uczenie się dokumentowania własnych dokonań.

6. Spotkania przygotowujące do realizacji inicjatyw i fundraising – celem których jest powstanie 4 pomysłów inicjatyw lokalnych i strategii pozyskiwania środków i plany realizacji inicjatyw.

7. Realizacja 4 inicjatyw lokalnych. Zostaną one przygotowane przez wszystkich UP i zorganizowane na terenie Lublina i woj. lubelskiego. Inicjatywy mogą być nastawione na realizację np. zajęć dla innych grup społ., na wsparcie innej osoby lub instytucji. Aby zrealizować inicjatywę UP będą mieli do dyspozycji 1500 zł na promocję inicjatywy oraz jej organizację z budżetu, ale warunkiem otrzymania środków jest samdzielne pozyskanie 500zł od sponsorów/darczyńców.

8. Spotkanie podsumowujące-informacyjne. Podczas spotkania zaplanowane będzie oficjalne rozdanie zaświadczeń udziału w projekcie. Nastąpi podsumowanie wspólnej pracy, wymiana doświadczeń i zdobytej w czasie realizacji projektu wiedzy.  Ponadto zaplanowane będą wspólne grupowe gry, poczęstunek.

 

Projekt realizowany jest w Partnerstwie przez dwie organizacje

Fundację Rozwoju i Aktywności Społecznej „Przyjaźń”– Lidera i

Fundację Instytut Aktywizacji i Rozwoju Społecznego – Partnera.

Projekt dotyczy angażowaniu seniorów i młodzieży w aktywność społeczną, zaangażuje ich we wspólne działania na rzecz społeczności lokalnych, ma potencjał do wywołania u nich poczucia sprawczości, zachęcenia do działania.

 

GALERIA:

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

https://aktywniobywatele.org.pl/